ข้อมูลนักเรียนใหม่62
ชั้น ม. /
# ID ชื่อ-สกุล ดำเนินการ
1 55937 เด็กชายกิตติพล ประมูลศิลป์
2 55938 เด็กชายคณพศ ธุระอบ
3 55939 เด็กชายณกร ผงผ่าน
4 55940 เด็กชายณัฐชนน วรุณธรรม
5 55941 เด็กชายเดชดนัย ชาญอุไร
6 55942 เด็กชายธนภัทร ส่องแสง
7 55943 เด็กชายธนัท ปัญญาธิกุล
8 55944 เด็กชายธรรศกฤต ชาญบัณฑิตนันท์
9 55945 เด็กชายธีรภัทร พันธุ์เลิศ
10 55946 เด็กชายนพกร บัวกอง
11 55947 เด็กชายปยุต พร้อมพรชัย
12 55948 เด็กชายพงศพัศ ไตรนทีพิทักษ์
13 55949 เด็กชายวงศกร ชัยสมร
14 55950 เด็กชายวรโชติ จัตุกูล
15 55951 เด็กชายอชิตะ แสนทวีสุข
16 55952 เด็กชายอัศวิน สุวรรณกูฏ
17 55953 เด็กชายอัษฎายุธ อินญาพงษ์
18 55954 เด็กหญิงกชกร สมอบ้าน
19 55955 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ธนูทอง
20 55956 เด็กหญิงกวินทรา เดชขจร
21 55957 เด็กหญิงจินตกัญญา สมพร
22 55958 เด็กหญิงจิระภิญญา แสวงเทศ
23 55959 เด็กหญิงชนาพร หมายดี
24 55960 เด็กหญิงณัฐธิดา อภิรัตน์มนตรี
25 55961 เด็กหญิงณิชากร พันธง
26 55962 เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงศ์เคน
27 55963 เด็กหญิงนริสา เจริญทัศน์
28 55964 เด็กหญิงนวรัตน์ ทองมั่น
29 55965 เด็กหญิงปริชญา จันทป
30 55966 เด็กหญิงปรีดิญา นบนอบ
31 55967 เด็กหญิงปวริศา ฉัตรวิไล
32 55968 เด็กหญิงปาณิสรา รักษาสัตย์
33 55969 เด็กหญิงปิยธิดา แสนโกสิก
34 55970 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เล็กสุทธิ์
35 55971 เด็กหญิงพิมพ์นิภา ผดุงเวียง
36 55972 เด็กหญิงภัทรธารดา องค์สถาพร
37 55973 เด็กหญิงมงคลรัตน์ เกาะสมบัติ
38 55974 เด็กหญิงรชญา ฐิตเรวุฒิ
39 55975 เด็กหญิงรนิษฐา อาจนาฝาย
40 55976 เด็กหญิงวชิรญา สัพสาร
41 55977 เด็กหญิงวริศรา ชาญจิตร
42 55978 เด็กหญิงวิภาวนี บัวสาย
43 55979 เด็กหญิงวิรัลพัชร ชัยพิธิพัฒน์
44 55980 เด็กหญิงอักษราภัค ศรีโนนซี
45 55981 เด็กหญิงอิมญา ผิวพรรณ