เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
วิชาเพิ่มเติม   ปีการศึกษา 1/2561
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9, ม.2/1-9, ม.3/1-9 และ ม.4/8-12
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล วิชาเพิ่มเติม 1/61
1 55247 เด็กชาย กรีฑาทัพ นิลบารันต์ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
2 55248 เด็กชาย คมชาญ คำหาญ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
3 55249 เด็กชาย ชนกชนม์ ประดับเพชร ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
4 55250 เด็กชาย ณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์ ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน
5 55251 เด็กชาย เตชิษฏ์ ศิริวงศ์ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
6 55252 เด็กชาย ธนเกียรติ สุดตา ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน
7 55253 เด็กชาย ธนบดี สุริยเดชสกุล ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
8 55254 เด็กชาย ธนวรรธน์ เกติยะ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
9 55255 เด็กชาย นภัส กรมจรรยา ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
10 55256 เด็กชาย ปณัทภูมิ นรมัตถ์ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
11 55257 เด็กชาย ปาราเมศ อังคุระศรี ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน
12 55258 เด็กชาย ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ ศ20201/จิตรกรรม 1
13 55259 เด็กชาย พงศธร ศุภษร ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
14 55260 เด็กชาย ภาวิช สุวรรณโท ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
15 55261 เด็กชาย วุฒิชัย สุวรรณภราดร ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย
16 55262 เด็กชาย สุภวุฒิ พลศักดิ์ ศ20201/จิตรกรรม 1
17 55263 เด็กชาย อภิชัย จันทร์มี ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน
18 55264 เด็กชาย เกริกพล เจริญต้น ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
19 55913 เด็กชาย กฤตยชญ์ ภูไวย์ ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย
20 55914 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อยู่สุข ง20226/อาหารพื้นเมือง
21 55265 เด็กหญิง กนกวรรณ เส่งตระกูล ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
22 55266 เด็กหญิง กฤตพร วงค์แก้ว ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
23 55267 เด็กหญิง ขนิษฐา สังข์ทอง ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย
24 55268 เด็กหญิง เขมิกา ไชยสนิท ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
25 55269 เด็กหญิง จารีรัตน์ จันทกาญจน์ ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
26 55270 เด็กหญิง จิรัชยา โมฬีชาติ ศ20201/จิตรกรรม 1
27 55271 เด็กหญิง ชญาภา สายทอง ศ20201/จิตรกรรม 1
28 55272 เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวพันธ์ ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
29 55273 เด็กหญิง ชนานันท์ รูปคม ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
30 55274 เด็กหญิง ชนิกานต์ วงศ์พรหม ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน
31 55275 เด็กหญิง ชมพูนุท ภักดีไทย ศ20201/จิตรกรรม 1
32 55276 เด็กหญิง ชัญชนิตา เจริญท้าว ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
33 55277 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ซึ่งพรม ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
34 55278 เด็กหญิง ณัฐกมล ศุภเสถียร ศ20201/จิตรกรรม 1
35 55279 เด็กหญิง ธนัชญา หล้าคำ ศ20201/จิตรกรรม 1
36 55280 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ทองพิมพ์ ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
37 55281 เด็กหญิง พรชิตา จารุกขมูล ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน
38 55282 เด็กหญิง พัชรพรรณ นามศิริ ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน
39 55283 เด็กหญิง พัชราภา คงรอด ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1
40 55284 เด็กหญิง วรวลัญช์ โมกข์ศาสตร์ ศ20201/จิตรกรรม 1
41 55285 เด็กหญิง ศรันย์พร ศรีธรรมภิวัฒน์ ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน
42 55286 เด็กหญิง สุชัญญา สานนท์ ศ20201/จิตรกรรม 1