เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
วิชาเพิ่มเติม   ปีการศึกษา 2/2561
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9, ม.2/1-9, ม.3/1-9
กลุ่มวิชาศิลปะต้องเรียนต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1/2561
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล 1/61 2/60
1 55247 เด็กชาย กรีฑาทัพ นิลบารันต์ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
2 55248 เด็กชาย คมชาญ คำหาญ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
3 55249 เด็กชาย ชนกชนม์ ประดับเพชร ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
4 55250 เด็กชาย ณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์ ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
5 55251 เด็กชาย เตชิษฏ์ ศิริวงศ์ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
6 55252 เด็กชาย ธนเกียรติ สุดตา ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน ง20226/อาหารพื้นเมือง
7 55253 เด็กชาย ธนบดี สุริยเดชสกุล ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ง20226/อาหารพื้นเมือง
8 55254 เด็กชาย ธนวรรธน์ เกติยะ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ง20226/อาหารพื้นเมือง
9 55255 เด็กชาย นภัส กรมจรรยา ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
10 55256 เด็กชาย ปณัทภูมิ นรมัตถ์ ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ง20226/อาหารพื้นเมือง
11 55257 เด็กชาย ปาราเมศ อังคุระศรี ง20291/เสริมทักษะทางการเงิน ง20226/อาหารพื้นเมือง
12 55258 เด็กชาย ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
13 55259 เด็กชาย พงศธร ศุภษร ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
14 55260 เด็กชาย ภาวิช สุวรรณโท ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า ง20226/อาหารพื้นเมือง
15 55261 เด็กชาย วุฒิชัย สุวรรณภราดร ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
16 55262 เด็กชาย สุภวุฒิ พลศักดิ์ ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
17 55263 เด็กชาย อภิชัย จันทร์มี ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน ง20226/อาหารพื้นเมือง
18 55264 เด็กชาย เกริกพล เจริญต้น ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
19 55913 เด็กชาย กฤตยชญ์ ภูไวย์ ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
20 55914 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อยู่สุข ง20226/อาหารพื้นเมือง ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
21 55265 เด็กหญิง กนกวรรณ เส่งตระกูล ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
22 55266 เด็กหญิง กฤตพร วงค์แก้ว ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
23 55267 เด็กหญิง ขนิษฐา สังข์ทอง ศ20211/ดนตรีและขับร้องไทย ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
24 55268 เด็กหญิง เขมิกา ไชยสนิท ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
25 55269 เด็กหญิง จารีรัตน์ จันทกาญจน์ ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
26 55270 เด็กหญิง จิรัชยา โมฬีชาติ ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
27 55271 เด็กหญิง ชญาภา สายทอง ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
28 55272 เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวพันธ์ ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
29 55273 เด็กหญิง ชนานันท์ รูปคม ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
30 55274 เด็กหญิง ชนิกานต์ วงศ์พรหม ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
31 55275 เด็กหญิง ชมพูนุท ภักดีไทย ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
32 55276 เด็กหญิง ชัญชนิตา เจริญท้าว ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
33 55277 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ซึ่งพรม ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
34 55278 เด็กหญิง ณัฐกมล ศุภเสถียร ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
35 55279 เด็กหญิง ธนัชญา หล้าคำ ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
36 55280 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ทองพิมพ์ ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
37 55281 เด็กหญิง พรชิตา จารุกขมูล ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน ง20268/ทักษะงานไฟฟ้า
38 55282 เด็กหญิง พัชรพรรณ นามศิริ ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
39 55283 เด็กหญิง พัชราภา คงรอด ศ20221/ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ศ20222/ทฤษฎีดนตรีสากล 2
40 55284 เด็กหญิง วรวลัญช์ โมกข์ศาสตร์ ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2
41 55285 เด็กหญิง ศรันย์พร ศรีธรรมภิวัฒน์ ง20251/สมุนไพรในครัวเรือน ศ20212/ดนตรีและขับร้องไทย 2
42 55286 เด็กหญิง สุชัญญา สานนท์ ศ20201/จิตรกรรม 1 ศ20202/จิตรกรรม 2