ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จบ ม.ต้น ปี ห้อง จบ ม.ปลาย ปี ห้อง
1 นายจิรกุล ปรีเปรม 2542 3/7 2544 6/16
2 นายทวีศักดิ์ ศุภษร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2535 3/6 2538 6/5
3 นพ.กิจจา ดูวา รพ.วารินชำราบ 2538 3/5 2541 6/10
4 พลตรีจุมพล ทองทาบ อดีต ผบ.มทบ.6
5 นายอภิชัย รัตนสิน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาอุบลฯ
6 นายสุจิตรา จันทกาญจน์ ข้าราชการบำนาญ
7 นางทับทิม มั่นจิต ข้าราชการบำนาญ
8 นายบัณฑิต ประชุมรักษ์ ข้าราชการสาธารณสุข
9 นายไสว จังกาจิตต์ ข้าราชการบำนาญ
10 นายสุทัศน์ เงินหมื่น
11 นายนพดล สาริบุตร
12 นางพิศมัย สาริบุตร
13 นายปรีชา นิลเปรม นักธุรกิจ
14 นายเกษมชัย มณีภาค ค้าขาย
15 นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ โรงเรียนวารินชำราบ 3/2 6/12
16 อภิรักษ์ แสงสุกวาว Faurecia interior system Thailand 2531 3/5 2537 6/3
17 เดือนเพ็ญ บุญมาชู ม.อุบลราชธานี 2544 3/11 2547 6/5
18 จารุณี วงศ์เพชรชารัต หจก.อินโดจีนชิปปิ้งเซอร์วิส 2540 6/5
19 นรินทร์ โภคผล บริษัท ซีพีไออะโกรเทค จำกัด 2540 3/7
20 ศศิธร แสงโชติ ENGIE 2539 5/7
21 ศศิธร แสงโชติ 2539 5/7
22 นายสิทธิศักดิ์ สร้อยเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี 2535 3/7
23 วิชญ์พงศ์ สุขบัติ 2536 3/6 2539 6/6