สรุปผล-ปีการศึกษา
|
สรุปผล-ระดับ
|
สรุปผล-ระดับ-ปีการศึกษา
|
แสดงรายการ
|
Download
|
บันทึก

สรุปรางวัลจำแนกตามปีการศึกษา
กลุ่มสาระ จำนวนรางวัล รวม
2553 2554 2555 2556 2557 2558
ภาษาไทย 79 38 18 8 3   146
คณิตศาสตร์ 20 20 16 33 11   100
วิทยาศาสตร์ 5 6 3 31 17 25 87
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 23 12 13 12 5   65
สุขศึกษาและพลศึกษา   26 28 40 2   96
ศิลปะ 2 4 7 43 14 10 80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 3 8 5 8 3 44
ภาษาต่างประเทศ 10 12 18 37 17   94
รวม 156 121 111 209 77 38 712
print