เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ปีการศึกษา 2/2560
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   96.67 %
No. ID ชื่อ-สกุล ฐาน1 ฐาน2 ฐาน3 ฐาน4
1 54522 ด.ช.คณินท์ บุญจูง ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ เกมส์ฝึกสมาธิ ปริศนาสร้างสรรค์
2 54523 ด.ช.ชาคริต สกุลเรืองศรี นาฏลีลา โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน Google SkyDrive ยังไม่ลงทะเบียน
3 54524 ด.ช.ถิรวัฒน์ คงนิล นาฏลีลา โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน Google SkyDrive ยังไม่ลงทะเบียน
4 54525 ด.ช.ณพล กฤษณ์ธีรนันท์ นาฏลีลา ยังไม่ลงทะเบียน Google SkyDrive ยังไม่ลงทะเบียน
5 54526 ด.ช.ทับเพทาย มุระชีวะ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On เกษตรยุกต์ 4.0 ปริศนาสร้างสรรค์ Go Go Japan(ญี่ปุ่น)
6 54527 ด.ช.ธีเดช วิเชียรธวัชชัย นาฏลีลา ยังไม่ลงทะเบียน Google SkyDrive เยอรมันอิคลีเบอดิค
7 54528 ด.ช.นิติภูมิ โทนผุย อังกฤษพาเพลิน กีฬาฟุตบอล เกมส์ฝึกสมาธิ สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ
8 54529 ด.ช.ปฐมพงษ์ ท้าวด่อน Go Go Japan(ญี่ปุ่น) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น Show Presener View นักต่ออักษรภาษาไทย
9 54530 ด.ช.ปิติพัฒน์ ขุนเชาว์ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On เกษตรยุกต์ 4.0 ปริศนาสร้างสรรค์ Go Go Japan(ญี่ปุ่น)
10 54531 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เจริญนิตย์ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On เกษตรยุกต์ 4.0 ปริศนาสร้างสรรค์ Go Go Japan(ญี่ปุ่น)
11 54532 ด.ช.ปุณณภพ ลิ้มจิตรกร เกษตรยุกต์ 4.0 โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน ปริศนาสร้างสรรค์ ชีวะดีต่อใจ
12 54533 ด.ช.เมธะคามิน สุระพันธ์ นาฏลีลา เกษตรยุกต์ 4.0 ท่องแดนมังกร(จีน) คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On
13 54534 ด.ช.เมธัส พิศาลปารกุล อังกฤษพาเพลิน กีฬาฟุตบอล เกมส์ฝึกสมาธิ สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ
14 54535 ด.ช.ยุทธนาวี ซิงค์ นาฏลีลา อังกฤษพาเพลิน Google SkyDrive ยังไม่ลงทะเบียน
15 54536 ด.ช.รพีพงศ์ น้ำกลั่น Go Go Japan(ญี่ปุ่น) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น Show Presener View นักต่ออักษรภาษาไทย
16 54537 ด.ช.วิธวินท์ ธิติเชษฐ์ตระกูล ฟิสิกส์คิดไม่ยาก เกมส์เงินทองของมีค่า คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ท่องแดนมังกร(จีน)
17 54538 ด.ช.อนุวัฒน์ บรรเจิดพัฒนกุล คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On เกษตรยุกต์ 4.0 ปริศนาสร้างสรรค์ Go Go Japan(ญี่ปุ่น)
18 54539 ด.ช.อภิวิชญ์ ครองยุทธ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On เกษตรยุกต์ 4.0 ปริศนาสร้างสรรค์ Go Go Japan(ญี่ปุ่น)
19 54540 ด.ญ.กรกมล ชัยโย ท่องแดนมังกร(จีน) ชีวะดีต่อใจ สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
20 54541 ด.ญ.กมณฑ์วนัส จันทร์น้อย ใกล้พิษ ไกลภัย นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา วอลเลย์บอล Go Go Japan(ญี่ปุ่น)
21 54542 ด.ญ.จิรนาฎ นาคำมูล เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ นักต่ออักษรภาษาไทย ปารีสฉันรักเธอ(ฝรั่งเศส) กีฬาแบดมินตัน
22 54543 ด.ญ.จุฬามาศ จันทรมัย ท่องแดนมังกร(จีน) ใกล้พิษ ไกลภัย สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
23 54544 ด.ญ.ชญาภา พูนเพิ่ม ท่องแดนมังกร(จีน) ชีวะดีต่อใจ สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
24 54545 ด.ญ.ณหทัย ทองนาค กีฬาแบดมินตัน ปารีสฉันรักเธอ(ฝรั่งเศส) เกมส์เงินทองของมีค่า นาฏลีลา
25 54546 ด.ญ.ณัชชา สกุลศิรจิตร Go Go Japan(ญี่ปุ่น) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น Show Presener View นักต่ออักษรภาษาไทย
26 54547 ด.ญ.ณัฐกมล จารุกมล เกมส์เงินทองของมีค่า ท่องแดนมังกร(จีน) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
27 54548 ด.ญ.ธนัชพร กิจไพบูลย์ชัย ท่องแดนมังกร(จีน) ชีวะดีต่อใจ สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
28 54549 ด.ญ.ธันยนันท์ วัฒนเรืองโกวิท Go Go Japan(ญี่ปุ่น) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น Show Presener View นักต่ออักษรภาษาไทย
29 54550 ด.ญ.นฤทัย คิดดีจริง โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน กีฬาแบดมินตัน นักต่ออักษรภาษาไทย เกมส์ฝึกสมาธิ
30 54551 ด.ญ.บุญรัตนา ภาละกาล เกมส์เงินทองของมีค่า ท่องแดนมังกร(จีน) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
31 54552 ด.ญ.บุญสิตา ศิริเลอมาน ท่องแดนมังกร(จีน) ฟิสิกส์คิดไม่ยาก สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
32 54553 ด.ญ.ปณิตา บุญสิทธิ์ กีฬาแบดมินตัน ปารีสฉันรักเธอ(ฝรั่งเศส) เกมส์เงินทองของมีค่า นาฏลีลา
33 54554 ด.ญ.พรนัชชา สายงาม โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน กีฬาแบดมินตัน นักต่ออักษรภาษาไทย เกมส์ฝึกสมาธิ
34 54555 ด.ญ.พัชราภา บุญสุภา โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน กีฬาแบดมินตัน นักต่ออักษรภาษาไทย เกมส์ฝึกสมาธิ
35 54556 ด.ญ.มุทิตา มณเฑียรอาจ โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน กีฬาแบดมินตัน นักต่ออักษรภาษาไทย เกมส์ฝึกสมาธิ
36 54557 ด.ญ.โมรีลักษณ์ นามบุตร ปริศนาสร้างสรรค์ ใกล้พิษ ไกลภัย ท่องแดนมังกร(จีน) สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ
37 54558 ด.ญ.รังสิมา เขยนอก ท่องแดนมังกร(จีน) ชีวะดีต่อใจ สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
38 54559 ด.ญ.รัตนา ยงกุลวณิช เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ Google SkyDrive ท่องแดนมังกร(จีน) สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ
39 54560 ด.ญ.วรวรรณ ดีไว Go Go Japan(ญี่ปุ่น) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ปริศนาสร้างสรรค์ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
40 54561 ด.ญ.วรินทิพย์ ลำดับ ท่องแดนมังกร(จีน) ฟิสิกส์คิดไม่ยาก สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
41 54562 ด.ญ.สุธีกานต์ สมสะอาด ท่องแดนมังกร(จีน) ฟิสิกส์คิดไม่ยาก สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
42 54563 ด.ญ.ไหมแก้ว คำยนต์ Go Go Japan(ญี่ปุ่น) ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ปริศนาสร้างสรรค์ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
43 54564 ด.ญ.อัจฉรีย์ วังทะพันธ์ โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน กีฬาแบดมินตัน นักต่ออักษรภาษาไทย เกษตรยุกต์ 4.0
44 54565 ด.ญ.อาทิตยา ธรรมสัตย์ ท่องแดนมังกร(จีน) ฟิสิกส์คิดไม่ยาก สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ปริศนาสร้างสรรค์
45 54566 ด.ญ.อุษามณี มังครุดร ปริศนาสร้างสรรค์ Show Presener View ท่องแดนมังกร(จีน) สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ