เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ปีการศึกษา 2/2561
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   98.81 %
No. ID ชื่อ-สกุล ฐาน1 ฐาน2 ฐาน3 ฐาน4
1 55247 ด.ช.กรีฑาทัพ นิลบารันต์ Go Go Japan ใกล้พิษ ไกลภัย กีฬาฟุตบอล เรียงร้อยถ้อยคำ
2 55248 ด.ช.คมชาญ คำหาญ ฟิสิกส์คิดไม่ยาก พืชพรรณยุกต์ 4.0 เยอรมันหรรษา เรียงร้อยถ้อยคำ
3 55249 ด.ช.ชนกชนม์ ประดับเพชร คิดเลขเร็ว และ A-Math ฟิสิกส์คิดไม่ยาก ภาษาพาเพลิน โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน
4 55250 ด.ช.ณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์ ซูโดกุ และ KEN KEN ใกล้พิษ ไกลภัย ท่องแดนมังกร(จีน) เรียงร้อยถ้อยคำ
5 55251 ด.ช.เตชิษฏ์ ศิริวงศ์ คิดเลขเร็ว และ A-Math ฟิสิกส์คิดไม่ยาก ภาษาพาเพลิน โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน
6 55252 ด.ช.ธนเกียรติ สุดตา คิดเลขเร็ว และ A-Math ฝรั่งเศส ชิคชิค กีฬาฟุตบอล เรียงร้อยถ้อยคำ
7 55253 ด.ช.ธนบดี สุริยเดชสกุล อังกฤษพาเพลิน เรียงร้อยถ้อยคำ กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on ใกล้พิษ ไกลภัย
8 55254 ด.ช.ธนวรรธน์ เกติยะ กีฬาฟุตบอล เกมคำคม กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน
9 55255 ด.ช.นภัส กรมจรรยา คิดเลขเร็ว และ A-Math เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ กีฬาฟุตบอล Go Go Japan
10 55256 ด.ช.ปณัทภูมิ นรมัตถ์ คิดเลขเร็ว และ A-Math ใกล้พิษ ไกลภัย เยอรมันหรรษา เกษตรยุกต์ 4.0
11 55257 ด.ช.ปาราเมศ อังคุระศรี กีฬาฟุตบอล เกมส์เงินทองของมีค่า เกมคำคม โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน
12 55258 ด.ช.ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ ใกล้พิษ ไกลภัย เรียงร้อยถ้อยคำ เยอรมันหรรษา นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
13 55259 ด.ช.พงศธร ศุภษร คิดเลขเร็ว และ A-Math ฝรั่งเศส ชิคชิค ภาษาพาเพลิน ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
14 55260 ด.ช.ภาวิช สุวรรณโท คิดเลขเร็ว และ A-Math เรียงร้อยถ้อยคำ เยอรมันหรรษา ใกล้พิษ ไกลภัย
15 55261 ด.ช.วุฒิชัย สุวรรณภราดร คิดเลขเร็ว และ A-Math ฝรั่งเศส ชิคชิค ภาษาพาเพลิน ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
16 55262 ด.ช.สุภวุฒิ พลศักดิ์ ซูโดกุ และ KEN KEN ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น Go Go Japan เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
17 55263 ด.ช.อภิชัย จันทร์มี คิดเลขเร็ว และ A-Math ฝรั่งเศส ชิคชิค ภาษาพาเพลิน ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
18 55264 ด.ช.เกริกพล เจริญต้น ฝรั่งเศส ชิคชิค เรียงร้อยถ้อยคำ วอลเลย์บอล เกมส์เงินทองของมีค่า
19 55913 เด็กชายกฤตยชญ์ ภูไวย์ คิดเลขเร็ว และ A-Math ฝรั่งเศส ชิคชิค ภาษาพาเพลิน ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
20 55914 เด็กชายสิทธิศักดิ์ อยู่สุข พืชพรรณยุกต์ 4.0 นาฏลีลา ยังไม่ลงทะเบียน เยอรมันหรรษา
21 55265 ด.ญ.กนกวรรณ เส่งตระกูล กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on กีฬาแบดมินตัน ชีวะดีต่อใจ Go Go Japan
22 55266 ด.ญ.กฤตพร วงค์แก้ว กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on กีฬาแบดมินตัน ฟิสิกส์คิดไม่ยาก Go Go Japan
23 55267 ด.ญ.ขนิษฐา สังข์ทอง โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน พืชพรรณยุกต์ 4.0 นาฏลีลา ยังไม่ลงทะเบียน
24 55268 ด.ญ.เขมิกา ไชยสนิท กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on กีฬาแบดมินตัน ชีวะดีต่อใจ Go Go Japan
25 55269 ด.ญ.จารีรัตน์ จันทกาญจน์ เยอรมันหรรษา วอลเลย์บอล นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา เรียงร้อยถ้อยคำ
26 55270 ด.ญ.จิรัชยา โมฬีชาติ ซูโดกุ และ KEN KEN เกมคำคม Go Go Japan เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
27 55271 ด.ญ.ชญาภา สายทอง ซูโดกุ และ KEN KEN ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน ชีวะดีต่อใจ
28 55272 ด.ญ.ชนกนันท์ บัวพันธ์ เยอรมันหรรษา วอลเลย์บอล นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา เรียงร้อยถ้อยคำ
29 55273 ด.ญ.ชนานันท์ รูปคม อังกฤษพาเพลิน กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on ชีวะดีต่อใจ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
30 55274 ด.ญ.ชนิกานต์ วงศ์พรหม ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ฝรั่งเศส ชิคชิค กีฬาแบดมินตัน เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
31 55275 ด.ญ.ชมพูนุท ภักดีไทย ซูโดกุ และ KEN KEN ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน ชีวะดีต่อใจ
32 55276 ด.ญ.ชัญชนิตา เจริญท้าว ฝรั่งเศส ชิคชิค กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on ชีวะดีต่อใจ นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
33 55277 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ซึ่งพรม ฝรั่งเศส ชิคชิค กีฬาแบดมินตัน ชีวะดีต่อใจ นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
34 55278 ด.ญ.ณัฐกมล ศุภเสถียร ฟิสิกส์คิดไม่ยาก โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน ภาษาพาเพลิน นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
35 55279 ด.ญ.ธนัชญา หล้าคำ ซูโดกุ และ KEN KEN ฝรั่งเศส ชิคชิค กีฬาแบดมินตัน เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
36 55280 ด.ญ.ปัณฑารีย์ ทองพิมพ์ กิจกรรมสะเต็ม และ Hand on กีฬาแบดมินตัน ชีวะดีต่อใจ นาฏลีลา
37 55281 ด.ญ.พรชิตา จารุกขมูล เกมส์เงินทองของมีค่า ชีวะดีต่อใจ อังกฤษพาเพลิน เรียงร้อยถ้อยคำ
38 55282 ด.ญ.พัชรพรรณ นามศิริ ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ฝรั่งเศส ชิคชิค ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
39 55283 ด.ญ.พัชราภา คงรอด ฟิสิกส์คิดไม่ยาก โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน กีฬาแบดมินตัน นาฏลีลา
40 55284 ด.ญ.วรวลัญช์ โมกข์ศาสตร์ ซูโดกุ และ KEN KEN ชีวะดีต่อใจ อังกฤษพาเพลิน เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
41 55285 ด.ญ.ศรันย์พร ศรีธรรมภิวัฒน์ ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ฝรั่งเศส ชิคชิค กีฬาแบดมินตัน เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่
42 55286 ด.ญ.สุชัญญา สานนท์ ซูโดกุ และ KEN KEN ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน ฟิสิกส์คิดไม่ยาก