เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ปีการศึกษา 1/2561
เบ็ญจะมะมหาราช
เฉพาะ ม.1/1-9
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ฐาน1 ฐาน2 ฐาน3 ฐาน4
1 55247 ด.ช.กรีฑาทัพ นิลบารันต์ กระดาษหรรษา เกมส์เงินทองของมีค่า ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น กีฬาฟุตบอล
2 55248 ด.ช.คมชาญ คำหาญ กีฬาฟุตบอล ฟิสิกส์คิดไม่ยาก สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
3 55249 ด.ช.ชนกชนม์ ประดับเพชร สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ กีฬาแบดมินตัน เยอรมันหรรษา ฟิสิกส์คิดไม่ยาก
4 55250 ด.ช.ณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ชีวะดีต่อใจ เกมส์เงินทองของมีค่า กีฬาแบดมินตัน
5 55251 ด.ช.เตชิษฏ์ ศิริวงศ์ กระดาษหรรษา ปริศนาสร้างสรรค์ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On กีฬาฟุตบอล
6 55252 ด.ช.ธนเกียรติ สุดตา กีฬาฟุตบอล เกษตรยุกต์ 4.0 ใกล้พิษ ไกลภัย นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
7 55253 ด.ช.ธนบดี สุริยเดชสกุล อังกฤษพาเพลิน สนุกคิดกับคิดเลขเร็วและเกมซูโดกุ ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น กระดาษหรรษา
8 55254 ด.ช.ธนวรรธน์ เกติยะ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา เกมส์เงินทองของมีค่า นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา กีฬาฟุตบอล
9 55255 ด.ช.นภัส กรมจรรยา โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน เกมส์เงินทองของมีค่า นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา กีฬาฟุตบอล
10 55256 ด.ช.ปณัทภูมิ นรมัตถ์ กีฬาฟุตบอล ฟิสิกส์คิดไม่ยาก เกษตรยุกต์ 4.0 คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On
11 55257 ด.ช.ปาราเมศ อังคุระศรี โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน เกมส์เงินทองของมีค่า นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา กีฬาฟุตบอล
12 55258 ด.ช.ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น กระดาษหรรษา เกมส์ฝึกสมาธิ ปริศนาสร้างสรรค์
13 55259 ด.ช.พงศธร ศุภษร ฝรั่งเศส ชิคชิค คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ พืชพรรณยุกต์ 4.0
14 55260 ด.ช.ภาวิช สุวรรณโท ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น ปริศนาสร้างสรรค์ กระดาษหรรษา เกมส์เงินทองของมีค่า
15 55261 ด.ช.วุฒิชัย สุวรรณภราดร ฟิสิกส์คิดไม่ยาก Go Go Japan นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา คณิตคิดสนุกกับกิจกรรม Hand On
16 55262 ด.ช.สุภวุฒิ พลศักดิ์ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์เงินทองของมีค่า อังกฤษพาเพลิน
17 55263 ด.ช.อภิชัย จันทร์มี เกมส์เงินทองของมีค่า ฝรั่งเศส ชิคชิค นักต่ออักษรภาษาไทย พืชพรรณยุกต์ 4.0
18 55264 ด.ช.เกริกพล เจริญต้น กีฬาฟุตบอล โอ้ลาเฮฮา ภาษาสเปน เกษตรยุกต์ 4.0 เกมส์เงินทองของมีค่า
19 55913 เด็กชายกฤตยชญ์ ภูไวย์ เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ ท่องแดนมังกร(จีน) นักเรียงร้อยถ้อยคำ พืชพรรณยุกต์ 4.0
20 55914 เด็กชายสิทธิศักดิ์ อยู่สุข เกมส์ฝึกสมองกับซุนหวู่ นักต่ออักษรภาษาไทย เกษตรยุกต์ 4.0 เยอรมันหรรษา
21 55265 ด.ญ.กนกวรรณ เส่งตระกูล ชีวะดีต่อใจ พืชพรรณยุกต์ 4.0 ท่องแดนมังกร(จีน) นาฏลีลา
22 55266 ด.ญ.กฤตพร วงค์แก้ว ชีวะดีต่อใจ วอลเลย์บอล อังกฤษพาเพลิน นาฏลีลา
23 55267 ด.ญ.ขนิษฐา สังข์ทอง พืชพรรณยุกต์ 4.0 นาฏลีลา ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์เงินทองของมีค่า
24 55268 ด.ญ.เขมิกา ไชยสนิท คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ชีวะดีต่อใจ ฝรั่งเศส ชิคชิค นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
25 55269 ด.ญ.จารีรัตน์ จันทกาญจน์ เยอรมันหรรษา ชีวะดีต่อใจ เกมส์ฝึกสมาธิ นักต่ออักษรภาษาไทย
26 55270 ด.ญ.จิรัชยา โมฬีชาติ ศิลป์สร้างสรรค์และอะนิเมชั่น คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ใกล้พิษ ไกลภัย กระดาษหรรษา
27 55271 ด.ญ.ชญาภา สายทอง นาฏลีลา เยอรมันหรรษา เกมส์เงินทองของมีค่า นักเรียงร้อยถ้อยคำ
28 55272 ด.ญ.ชนกนันท์ บัวพันธ์ เยอรมันหรรษา วอลเลย์บอล กระดาษหรรษา นักต่ออักษรภาษาไทย
29 55273 ด.ญ.ชนานันท์ รูปคม พืชพรรณยุกต์ 4.0 กีฬาแบดมินตัน ฝรั่งเศส ชิคชิค นาฏลีลา
30 55274 ด.ญ.ชนิกานต์ วงศ์พรหม ใกล้พิษ ไกลภัย ปริศนาสร้างสรรค์ เกษตรยุกต์ 4.0 นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
31 55275 ด.ญ.ชมพูนุท ภักดีไทย ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์ฝึกสมาธิ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา นักต่ออักษรภาษาไทย
32 55276 ด.ญ.ชัญชนิตา เจริญท้าว Go Go Japan เกมส์ฝึกสมาธิ กระดาษหรรษา นักต่ออักษรภาษาไทย
33 55277 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ซึ่งพรม นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา วอลเลย์บอล Go Go Japan คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา
34 55278 ด.ญ.ณัฐกมล ศุภเสถียร อังกฤษพาเพลิน คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา กระดาษหรรษา เกมส์ฝึกสมาธิ
35 55279 ด.ญ.ธนัชญา หล้าคำ คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ชีวะดีต่อใจ วอลเลย์บอล อังกฤษพาเพลิน
36 55280 ด.ญ.ปัณฑารีย์ ทองพิมพ์ ชีวะดีต่อใจ วอลเลย์บอล คณิตคิดสนุกกับกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา นาฏลีลา
37 55281 ด.ญ.พรชิตา จารุกขมูล พืชพรรณยุกต์ 4.0 เกมส์ฝึกสมาธิ ใกล้พิษ ไกลภัย นักต่ออักษรภาษาไทย
38 55282 ด.ญ.พัชรพรรณ นามศิริ ใกล้พิษ ไกลภัย ปริศนาสร้างสรรค์ เกษตรยุกต์ 4.0 นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา
39 55283 ด.ญ.พัชราภา คงรอด นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา วอลเลย์บอล ฝรั่งเศส ชิคชิค ชีวะดีต่อใจ
40 55284 ด.ญ.วรวลัญช์ โมกข์ศาสตร์ พืชพรรณยุกต์ 4.0 ชีวะดีต่อใจ เกมส์ฝึกสมาธิ อังกฤษพาเพลิน
41 55285 ด.ญ.ศรันย์พร ศรีธรรมภิวัฒน์ ใกล้พิษ ไกลภัย เกมส์เงินทองของมีค่า นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา กระดาษหรรษา
42 55286 ด.ญ.สุชัญญา สานนท์ Go Go Japan ชีวะดีต่อใจ นักดนตรีน้อยและดนตรีหรรษา กระดาษหรรษา