ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนแต่ละกลุ่มสาระ