กลุ่มที่ 1วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
กลุ่มที่ 3วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 4สถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 5เกษตรศาสตร์
กลุ่มที่ 6บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 7ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
กลุ่มที่ 8ศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
กลุ่มที่ 9มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่มา: งานแนะแนว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช