เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมชุมนุม   ปีการศึกษา 1/2562
เบ็ญจะมะมหาราช
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ลงทะเบียน
1 55937 เด็กชาย กิตติพล ประมูลศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น
2 55938 เด็กชาย คณพศ ธุระอบ Drama
3 55939 เด็กชาย ณกร ผงผ่าน ฟุตบอล
4 55940 เด็กชาย ณัฐชนน วรุณธรรม โยธวาฑิต
5 55941 เด็กชาย เดชดนัย ชาญอุไร YC
6 55942 เด็กชาย ธนภัทร ส่องแสง สนุกคิดสนุกโค้ดกับคิดไบรท์
7 55943 เด็กชาย ธนัท ปัญญาธิกุล ฟุตบอล
8 55944 เด็กชาย ธรรศกฤต ชาญบัณฑิตนันท์ หมากกระดาน
9 55945 เด็กชาย ธีรภัทร พันธุ์เลิศ โยธวาฑิต
10 55946 เด็กชาย นพกร บัวกอง ภาษาญี่ปุ่น
11 55947 เด็กชาย ปยุต พร้อมพรชัย ฟุตบอล
12 55948 เด็กชาย พงศพัศ ไตรนทีพิทักษ์ รักษ์ต้นไม้
13 55949 เด็กชาย วงศกร ชัยสมร ฟุตบอล
14 55950 เด็กชาย วรโชติ จัตุกูล วิทยาศาสตร์
15 55951 เด็กชาย อชิตะ แสนทวีสุข YC
16 55952 เด็กชาย อัศวิน สุวรรณกูฏ รักษ์ต้นไม้
17 55953 เด็กชาย อัษฎายุธ อินญาพงษ์ ฟุตบอล
18 55954 เด็กหญิง กชกร สมอบ้าน ชวนกันมาอ่าน
19 55955 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ธนูทอง สวนพฤกษศาสตร์
20 55956 เด็กหญิง กวินทรา เดชขจร English for fun
21 55957 เด็กหญิง จินตกัญญา สมพร นาฎศิลป์
22 55958 เด็กหญิง จิระภิญญา แสวงเทศ แบดมินตัน
23 55959 เด็กหญิง ชนาพร หมายดี คณิตศาสตร์
24 55960 เด็กหญิง ณัฐธิดา อภิรัตน์มนตรี ปักผ้าครอสติช
25 55961 เด็กหญิง ณิชากร พันธง Cover dance
26 55962 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ วงศ์เคน แบดมินตัน
27 55963 เด็กหญิง นริสา เจริญทัศน์ ดนตรีไทย
28 55964 เด็กหญิง นวรัตน์ ทองมั่น English for fun
29 55965 เด็กหญิง ปริชญา จันทป สวนพฤกษศาสตร์
30 55966 เด็กหญิง ปรีดิญา นบนอบ Cover dance
31 55967 เด็กหญิง ปวริศา ฉัตรวิไล คณิตศาสตร์
32 55968 เด็กหญิง ปาณิสรา รักษาสัตย์ แบดมินตัน
33 55969 เด็กหญิง ปิยธิดา แสนโกสิก คณิตศาสตร์
34 55970 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เล็กสุทธิ์ นาฎศิลป์
35 55971 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ผดุงเวียง Pure Cross Word
36 55972 เด็กหญิง ภัทรธารดา องค์สถาพร Cover dance
37 55973 เด็กหญิง มงคลรัตน์ เกาะสมบัติ สวนพฤกษศาสตร์
38 55974 เด็กหญิง รชญา ฐิตเรวุฒิ ปักผ้าครอสติช
39 55975 เด็กหญิง รนิษฐา อาจนาฝาย แบดมินตัน
40 55976 เด็กหญิง วชิรญา สัพสาร นาฎศิลป์
41 55977 เด็กหญิง วริศรา ชาญจิตร นาฎศิลป์
42 55978 เด็กหญิง วิภาวนี บัวสาย คณิตศาสตร์
43 55979 เด็กหญิง วิรัลพัชร ชัยพิธิพัฒน์ บาสเกตบอล(หญิง)
44 55980 เด็กหญิง อักษราภัค ศรีโนนซี บาสเกตบอล(หญิง)
45 55981 เด็กหญิง อิมญา ผิวพรรณ บาสเกตบอล(หญิง)