เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมชุมนุม   ปีการศึกษา 2/2561
เบ็ญจะมะมหาราช
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ลงทะเบียน
1 55247 เด็กชาย กรีฑาทัพ นิลบารันต์ ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 55248 เด็กชาย คมชาญ คำหาญ คณิตศาสตร์
3 55249 เด็กชาย ชนกชนม์ ประดับเพชร ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 55250 เด็กชาย ณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์ คณิตศาสตร์
5 55251 เด็กชาย เตชิษฏ์ ศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์
6 55252 เด็กชาย ธนเกียรติ สุดตา สวนพฤกษศาสตร์
7 55253 เด็กชาย ธนบดี สุริยเดชสกุล คณิตศาสตร์
8 55254 เด็กชาย ธนวรรธน์ เกติยะ คณิตศาสตร์
9 55255 เด็กชาย นภัส กรมจรรยา โยธวาฑิต
10 55256 เด็กชาย ปณัทภูมิ นรมัตถ์ คณิตศาสตร์
11 55257 เด็กชาย ปาราเมศ อังคุระศรี วิทยาศาสตร์
12 55258 เด็กชาย ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ วิทยาศาสตร์
13 55259 เด็กชาย พงศธร ศุภษร วิทยาศาสตร์
14 55260 เด็กชาย ภาวิช สุวรรณโท สนุกกับการประดิษฐ์
15 55261 เด็กชาย วุฒิชัย สุวรรณภราดร ดนตรีไทย
16 55262 เด็กชาย สุภวุฒิ พลศักดิ์ คณิตศาสตร์
17 55263 เด็กชาย อภิชัย จันทร์มี คณิตศาสตร์
18 55264 เด็กชาย เกริกพล เจริญต้น วิทยาศาสตร์
19 55913 เด็กชาย กฤตยชญ์ ภูไวย์ สนุกกับการประดิษฐ์
20 55914 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อยู่สุข คณิตศาสตร์
21 55265 เด็กหญิง กนกวรรณ เส่งตระกูล นาฎศิลป์
22 55266 เด็กหญิง กฤตพร วงค์แก้ว ศิลปะมวยไทย
23 55267 เด็กหญิง ขนิษฐา สังข์ทอง ดนตรี-นาฎศิลป์พื้นเมือง
24 55268 เด็กหญิง เขมิกา ไชยสนิท English for tourism
25 55269 เด็กหญิง จารีรัตน์ จันทกาญจน์ คณิตศาสตร์
26 55270 เด็กหญิง จิรัชยา โมฬีชาติ ภาษาจีนและวัฒนธรรม
27 55271 เด็กหญิง ชญาภา สายทอง ศิลปะมวยไทย
28 55272 เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวพันธ์ ศิลปะมวยไทย
29 55273 เด็กหญิง ชนานันท์ รูปคม English for tourism
30 55274 เด็กหญิง ชนิกานต์ วงศ์พรหม สวนพฤกษศาสตร์
31 55275 เด็กหญิง ชมพูนุท ภักดีไทย วิทยาศาสตร์
32 55276 เด็กหญิง ชัญชนิตา เจริญท้าว สวนพฤกษศาสตร์
33 55277 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ซึ่งพรม โยธวาฑิต
34 55278 เด็กหญิง ณัฐกมล ศุภเสถียร ภาษาจีนและวัฒนธรรม
35 55279 เด็กหญิง ธนัชญา หล้าคำ คณิตศาสตร์
36 55280 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ทองพิมพ์ คณิตศาสตร์
37 55281 เด็กหญิง พรชิตา จารุกขมูล วิทยาศาสตร์
38 55282 เด็กหญิง พัชรพรรณ นามศิริ สวนพฤกษศาสตร์
39 55283 เด็กหญิง พัชราภา คงรอด คณิตศาสตร์
40 55284 เด็กหญิง วรวลัญช์ โมกข์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์
41 55285 เด็กหญิง ศรันย์พร ศรีธรรมภิวัฒน์ สวนพฤกษศาสตร์
42 55286 เด็กหญิง สุชัญญา สานนท์ วิทยาศาสตร์