เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมชุมนุม   ปีการศึกษา 1/2561
เบ็ญจะมะมหาราช
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ลงทะเบียน
1 55247 ด.ช. กรีฑาทัพ นิลบารันต์ ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 55248 ด.ช. คมชาญ คำหาญ คณิตศาสตร์
3 55249 ด.ช. ชนกชนม์ ประดับเพชร ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 55250 ด.ช. ณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์ คณิตศาสตร์
5 55251 ด.ช. เตชิษฏ์ ศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์
6 55252 ด.ช. ธนเกียรติ สุดตา สวนพฤกษศาสตร์
7 55253 ด.ช. ธนบดี สุริยเดชสกุล คณิตศาสตร์
8 55254 ด.ช. ธนวรรธน์ เกติยะ คณิตศาสตร์
9 55255 ด.ช. นภัส กรมจรรยา โยธวาฑิต
10 55256 ด.ช. ปณัทภูมิ นรมัตถ์ คณิตศาสตร์
11 55257 ด.ช. ปาราเมศ อังคุระศรี วิทยาศาสตร์
12 55258 ด.ช. ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ วิทยาศาสตร์
13 55259 ด.ช. พงศธร ศุภษร วิทยาศาสตร์
14 55260 ด.ช. ภาวิช สุวรรณโท สนุกกับการประดิษฐ์
15 55261 ด.ช. วุฒิชัย สุวรรณภราดร ดนตรีไทย
16 55262 ด.ช. สุภวุฒิ พลศักดิ์ คณิตศาสตร์
17 55263 ด.ช. อภิชัย จันทร์มี คณิตศาสตร์
18 55264 ด.ช. เกริกพล เจริญต้น วิทยาศาสตร์
19 55913 ด.ช. กฤตยชญ์ ภูไวย์ สนุกกับการประดิษฐ์
20 55914 ด.ช. สิทธิศักดิ์ อยู่สุข คณิตศาสตร์
21 55265 ด.ญ. กนกวรรณ เส่งตระกูล นาฎศิลป์
22 55266 ด.ญ. กฤตพร วงค์แก้ว ศิลปะมวยไทย
23 55267 ด.ญ. ขนิษฐา สังข์ทอง ดนตรี-นาฎศิลป์พื้นเมือง
24 55268 ด.ญ. เขมิกา ไชยสนิท English for tourism
25 55269 ด.ญ. จารีรัตน์ จันทกาญจน์ คณิตศาสตร์
26 55270 ด.ญ. จิรัชยา โมฬีชาติ ภาษาจีนและวัฒนธรรม
27 55271 ด.ญ. ชญาภา สายทอง ศิลปะมวยไทย
28 55272 ด.ญ. ชนกนันท์ บัวพันธ์ ศิลปะมวยไทย
29 55273 ด.ญ. ชนานันท์ รูปคม English for tourism
30 55274 ด.ญ. ชนิกานต์ วงศ์พรหม สวนพฤกษศาสตร์
31 55275 ด.ญ. ชมพูนุท ภักดีไทย วิทยาศาสตร์
32 55276 ด.ญ. ชัญชนิตา เจริญท้าว สวนพฤกษศาสตร์
33 55277 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ซึ่งพรม โยธวาฑิต
34 55278 ด.ญ. ณัฐกมล ศุภเสถียร ภาษาจีนและวัฒนธรรม
35 55279 ด.ญ. ธนัชญา หล้าคำ คณิตศาสตร์
36 55280 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ทองพิมพ์ คณิตศาสตร์
37 55281 ด.ญ. พรชิตา จารุกขมูล วิทยาศาสตร์
38 55282 ด.ญ. พัชรพรรณ นามศิริ สวนพฤกษศาสตร์
39 55283 ด.ญ. พัชราภา คงรอด คณิตศาสตร์
40 55284 ด.ญ. วรวลัญช์ โมกข์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์
41 55285 ด.ญ. ศรันย์พร ศรีธรรมภิวัฒน์ สวนพฤกษศาสตร์
42 55286 ด.ญ. สุชัญญา สานนท์ วิทยาศาสตร์