เบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมชุมนุม   ปีการศึกษา 2/2560
เบ็ญจะมะมหาราช
เลขประจำตัวนักเรียน: *   เลขประจำตัวประชาชน: *  
ชั้น ม. /
ลงทะเบียน   100.00 %
No. ID ชื่อ-สกุล ลงทะเบียน
1 54522 เด็กชาย คณินท์ บุญจูง ชูเกียรติเบ็ญฯ
2 54523 เด็กชาย ชาคริต สกุลเรืองศรี ชูเกียรติเบ็ญฯ
3 54524 เด็กชาย ถิรวัฒน์ คงนิล ชูเกียรติเบ็ญฯ
4 54525 เด็กชาย ณพล กฤษณ์ธีรนันท์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
5 54526 เด็กชาย ทับเพทาย มุระชีวะ ชูเกียรติเบ็ญฯ
6 54527 เด็กชาย ธีเดช วิเชียรธวัชชัย ชูเกียรติเบ็ญฯ
7 54528 เด็กชาย นิติภูมิ โทนผุย ชูเกียรติเบ็ญฯ
8 54529 เด็กชาย ปฐมพงษ์ ท้าวด่อน ชูเกียรติเบ็ญฯ
9 54530 เด็กชาย ปิติพัฒน์ ขุนเชาว์ บาสเกตบอล
10 54531 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เจริญนิตย์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
11 54532 เด็กชาย ปุณณภพ ลิ้มจิตรกร ชูเกียรติเบ็ญฯ
12 54533 เด็กชาย เมธะคามิน สุระพันธ์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
13 54534 เด็กชาย เมธัส พิศาลปารกุล ชูเกียรติเบ็ญฯ
14 54535 เด็กชาย ยุทธนาวี ซิงค์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
15 54536 เด็กชาย รพีพงศ์ น้ำกลั่น ชูเกียรติเบ็ญฯ
16 54537 เด็กชาย วิธวินท์ ธิติเชษฐ์ตระกูล ชูเกียรติเบ็ญฯ
17 54538 เด็กชาย อนุวัฒน์ บรรเจิดพัฒนกุล ชูเกียรติเบ็ญฯ
18 54539 เด็กชาย อภิวิชญ์ ครองยุทธ ชูเกียรติเบ็ญฯ
19 54540 เด็กหญิง กรกมล ชัยโย ชูเกียรติเบ็ญฯ
20 54541 เด็กหญิง กมณฑ์วนัส จันทร์น้อย ชูเกียรติเบ็ญฯ
21 54542 เด็กหญิง จิรนาฎ นาคำมูล ชูเกียรติเบ็ญฯ
22 54543 เด็กหญิง จุฬามาศ จันทรมัย ชูเกียรติเบ็ญฯ
23 54544 เด็กหญิง ชญาภา พูนเพิ่ม ชูเกียรติเบ็ญฯ
24 54545 เด็กหญิง ณหทัย ทองนาค ชูเกียรติเบ็ญฯ
25 54546 เด็กหญิง ณัชชา สกุลศิรจิตร ชูเกียรติเบ็ญฯ
26 54547 เด็กหญิง ณัฐกมล จารุกมล ชูเกียรติเบ็ญฯ
27 54548 เด็กหญิง ธนัชพร กิจไพบูลย์ชัย ชูเกียรติเบ็ญฯ
28 54549 เด็กหญิง ธันยนันท์ วัฒนเรืองโกวิท ชูเกียรติเบ็ญฯ
29 54550 เด็กหญิง นฤทัย คิดดีจริง ชูเกียรติเบ็ญฯ
30 54551 เด็กหญิง บุญรัตนา ภาละกาล ชูเกียรติเบ็ญฯ
31 54552 เด็กหญิง บุญสิตา ศิริเลอมาน ชูเกียรติเบ็ญฯ
32 54553 เด็กหญิง ปณิตา บุญสิทธิ์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
33 54554 เด็กหญิง พรนัชชา สายงาม ชูเกียรติเบ็ญฯ
34 54555 เด็กหญิง พัชราภา บุญสุภา ชูเกียรติเบ็ญฯ
35 54556 เด็กหญิง มุทิตา มณเฑียรอาจ ชูเกียรติเบ็ญฯ
36 54557 เด็กหญิง โมรีลักษณ์ นามบุตร ชูเกียรติเบ็ญฯ
37 54558 เด็กหญิง รังสิมา เขยนอก ชูเกียรติเบ็ญฯ
38 54559 เด็กหญิง รัตนา ยงกุลวณิช ชูเกียรติเบ็ญฯ
39 54560 เด็กหญิง วรวรรณ ดีไว ชูเกียรติเบ็ญฯ
40 54561 เด็กหญิง วรินทิพย์ ลำดับ ชูเกียรติเบ็ญฯ
41 54562 เด็กหญิง สุธีกานต์ สมสะอาด ชูเกียรติเบ็ญฯ
42 54563 เด็กหญิง ไหมแก้ว คำยนต์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
43 54564 เด็กหญิง อัจฉรีย์ วังทะพันธ์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
44 54565 เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมสัตย์ ชูเกียรติเบ็ญฯ
45 54566 เด็กหญิง อุษามณี มังครุดร ชูเกียรติเบ็ญฯ